ติดต่อเรา

โรงงานไทย

Eastsea International (Thailand) Co.,LTD
บริษทั อีสทซ์ ี อินเตอร์เนชนั่ แนล (ไทยแลนด)์ จำกดั (สำนกั งำนใหญ่)
7/567Moo 6,Mabyangporn Sub District, Pluakdaeng District, 21140
7/567 หมู ่ 6 ตํ าบลมาบยางพร อํ าเภอปลวกแดง จั งหวั ดระยอง ,21140
+66 93 9649217
Sales@eastsea.co.th
www.eastsea.co.th

โรงงานจีน

ZheJiang Eastsea Rubber Factory
GaoJian Industry Zone, SanMen, ZheJiang,317102, China
+86-576-8318-0830
+86-576-8318-0836
Sale@eastsea.group
www.eastsea.group

วิธีหาเรา: